• Hideo Akutsu
 • Fumio Arisaka
 • Shin-ichi Ishii
 • Koreaki Ito
 • Fuyuhiko Inagaki (Deceased)
 • Taiji Imoto
 • Sadaaki Iwanaga (Deceased)
 • Tairo Ohshima
 • Tsuneo Omura
 • Masatsune Kainosho
 • Hiroyuki Kagamiyama
 • Yasuo Kagawa
 • Keiichi Kawano
 • Teizo Kitagawa
 • Izumi Kumagai
 • Seiki Kuramitsu
 • Kunihiro Kuwajima
 • Nobuhiro Go
 • Mitiko Go
 • Fumio Sakiyama (Deceased)
 • Yasutsugu Shimonishi (Deceased)
 • Toshio Takagi
 • Kenji Takahashi
 • Mitsuo Tasumi
 • Keiji Tanaka
 • Isao Tanaka
 • Tomitake Tsukihara
 • Masamichi Tsuboi (Deceased)
 • Toshio Fukui
 • Keiichi Fukuyama
 • Katsuyoshi Mihara
 • Kousuke Morikawa
 • Tatsuhiko Yagi
 • Katsuhide Yutani (Deceased)
 • Masasuke Yoshida
 • Yoji Arata (Deceased)
 • Yuji Kobayashi
 • Yoshihiro Yoneda
 • Akihiko Tsuji (Deceased)